Khác biệt hay là chết! nếu không khác biệt, bạn sẽ chết!

Đó là câu nói của Jack Trout ( Differentiate or die ) - N ếu không khác biệt, bạn sẽ chết . Còn tôi nói vui: Khác biệt đi rồi chết! ( Di...
Advertisement